ZÁPIS  DO  MŠ 

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na šk.rok 2024/2025 do MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300: 

Postup při zápisu:          

1) ELEKTRONICKÁ REGISTRACE PŘIHLÁŠEK:

        na www.msbehounkova2300.cz od 15.4. - 30.4.2024 - zde:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102161755/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5256

2) ODEVZDÁNÍ DOKUMENTŮ 

                  ČTVRTEK – 2.5.2024   13 - 17 

     MÍSTO: ŘEDITELNA MŠ BĚHOUNKOVA 2300

                                        (vchod z ul. Běhounkova)

 RODIČE PŘEDLOŽÍ:

      * VYTISKNUTOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

      

      * ORIGINÁL RODNÉHO LISTU k nahlédnutí

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * platný průkaz totožnosti  (§ 36 odst. 4 správního řádu)

 

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu     

 

Každé dítě dostane přiřazené REGISTRAČNÍ  číslo.

Podle novely zákona č.563/2004 Sb.  ( školský zákon) §183, bude zveřejněno  OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  DĚTÍ  do MŠ hromadně. SEZNAM UCHAZEČŮ (dětí)

bude vyvěšen v určený den, a to 17.5.2024 od 12:00 na přístupném místě MŠ (Okno MŠ)

jen pod přiděleným REGISTRAČNÍM číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.!!!

Ne podle jména. Tedy je nutné si zapamatovat registrační číslo dítěte.

Též bude uvedeno na www.msbehounkova2300.cz. (oddíl Zápis)

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, se oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.

Nahlédnutí do spisu bude 9.5.2024 od 15 – 16 hod., pokud by někdo potřeboval některé údaje změnit nebo doplnit.

Zpětvzetí žádosti o přijetí (přihlášky) bude vydáno, pokud bude dítě přijato na jinou mateřskou školu v rámci spádovosti Prahy 13.

Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2024

Právní normy:

  • 183 zákona č. 563/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • 72 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů

  Tiskopisy ke stažení:  Evidencni_list pro dítě 2023.pdf

   

 *********************************************************************************************************

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

7) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 ************************************************************************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300

ZVE  RODIČE  A  DĚTI  PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

                                     (od 3 let)

na      DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

ve středu  17.dubna 2024: 15 -  17 ve ŽLUTÉ  třídě

                                                                               (východní postranní vchod)

Přijďte si pohrát a popovídat, jak to u nás vlastně chodí...

****************************************************************************

 Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 13


JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Základní informace a pokyny pro rodiče
 Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).
 Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.
 Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.
 Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.
 Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg