ZÁPIS  DO  MŠ 

 

 ****************************************************** 

 ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE PROBÍHAT         ELEKTRONICKY  

                                 OD 17.4. - 30.4.2023

 

ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ZDE:

 

 https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102161755/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5256

 Co je potřeba k zápisu na školní rok 2023/2024 vyplnit

    a předložit:  

      * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

      

      * KOPII RODNÉHO LISTU

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * platný průkaz totožnosti

 

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu     

 

 

  Tiskopisy ke stažení:  Evidencni_list pro dítě 2023.pdf

    

 *********************************************************************************************************

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

7) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

         Přijímání dětí do mateřských škol

                městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).
 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1.9.2023 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.
 • Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 Pokyny pro zápis

 1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.  Termín: 17. 4. – 30. 4. 2023  2
 2. ..Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2023 od 13:00 do 17:00.V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.  3
 3. .Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.   
 4.  .V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
 • přidělené registrační číslo
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
 • tiskopis pro zpětvzetí žádosti
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2023 od 00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2023.

        7.Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné            obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro,                dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou            příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg