ZÁPIS  DO  MŠ 

VÝSLEDKA ZÁPISU DĚTÍ na školní rok 2022/2023

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, 158 00 Praha 5

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  k předškolnímu vzdělávání

                 v  MATEŘSKÉ ŠKOLE, Praha 13, Běhounkova 2300

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 13, Běhounkova 2300, od 1.9.2022

uchazeč

výsledek řízení

R 2201

přijat/a

R 2202

přijat/a

R 2203

přijat/a

R 2204

přijat/a

R 2205

přijat/a

R 2207

přijat/a

R 2208

přijat/a

R 2209

přijat/a

R 2210

přijat/a

R 2211

přijat/a

R 2212

přijat/a

R 2214

přijat/a

R 2215

přijat/a

R 2216

přijat/a

R 2218

přijat/a

R 2219

přijat/a

R 2220

přijat/a

R 2221

přijat/a

R 2223

přijat/a

R 2226

přijat/a

R 2227

přijat/a

R 2228

přijat/a

R 2230

přijat/a

R 2231

přijat/a

 

 

V Praze dne 19.5.2022

                                                                    Jaroslava Horová

                                                             ředitelka Mateřské školy, Praha 13,

                                                                      Běhounkova 2300

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, se oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.

PŘEDÁNÍ   ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  SE VYDÁVÁ

NA  INFORMATIVNÍ  SCHŮZCE  PRO RODIČE  PŘIJATÝCH  DĚTÍ

 PONDĚLÍ 30.5.2022  v 16,00hod. v  ČERVENÉ TŘÍDĚ.

U dětí, které byly u zápisu v naší MŠ, a které byly přijaty do jiné mateřské školy na Praze 13,

 je potřeba, aby rodiče podepsali „ ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI“  v naší mateřské škole. Bude možno

podepsat na informativní schůzce nebo  po 30.5.2022 v kanceláři u pí hospodářky.

*****************************************************************************************************

ZÁPIS DO MŚ na školní rok 2022/2023 

  bude probíhat elektronicky. 

Nejprve:

1) Elektronická registrace přihlášek  od 19.4. - 1.5.2022 na:

 https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102161755/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5256

 2) Odevzdání dokumentů:

       ZÁPIS do MŠ BĚHOUNKOVA 2300

             ÚTERÝ  3.5.2022 od 13 -17     

   MÍSTO: ŘEDITELNA  MŠ BĚHOUNKOVA   2300

                    ( vchod z ul. Běhounkova)

)ODEVZDÁNÍ – RODIČE PŘEDLOŽÍ:

                                    VYTISKNUTOU PŘIHLÁŠKU

                          VYPLNĚNÝ EVIDENČNÍ LISTU DÍTĚTE

                          RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ,

                          CIZINCI – POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

*********************************************************

Přijímání dětí do mateřských škol

městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

·        Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

·        Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13. 

·        Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1.9.2022 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky. 

·        Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

·        Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

·        Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

·        Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 Pokyny pro zápis

  1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.

Termín: 19. 4. – 1. 5. 2022

  1. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

  1. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  2. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:

o   přidělené registrační číslo

o   informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům

o   tiskopis pro zpětvzetí žádosti 

5.     Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2022 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí. 

  1. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2022.
  2. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.

 ****************************************************** 

 Co je potřeba k zápisu na školní rok 2022/2023 vyplnit

    a předložit: 

 

      * ZAREGISTROVAT SE do REGISTRACE  PŘIHLÁŠEK A VYTISKNOZUT PŘIHLÁŠKU A 

        ODEVZDAT

      

      * KOPII RODNÉHO LISTU

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * platný průkaz totožnosti

 

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu

 

  Tiskopisy ke stažení:

  

            Evidenční list 2021

  

 *********************************************************************************************************

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

7) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   

  - Informace v ukrajinštině – zápis 7. 6. 2022

Дорогі батьки,

Зарахування до дитячого садка 3 травня 2022 року не призначене для громадян України, що подаються на основі візи з метою толерантності або документ про надання тимчасового захисту.

7 червня 2022 року з 13:00 до 17:00 відбудеться набір дітей біженців війни з України.

Набір відбуватиметься в будівлі початкової школи за адресою: вулиця Травничкова, 1744

Ця інформація стосується лише громадян України, які фактично проживають у міському районі Праги 13.

Дирекція дитячого садка...

 

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy dne 3. května 2022 není určen pro občany Ukrajiny s vízem za účelem strpění.

Zápis, pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny, proběhne

           dne 7. června 2022 od 13,00 do 17,00.

Konat se bude v budově základní školy, na adrese: ulice Trávníčkova 1744

Tato informace je pouze pro občany Ukrajiny, kteří mají faktické bydliště v městské části Praha 13.

Vedení mateřské školy Praha 13, Běhounkova 2300 – Jaroslava Horová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg