PROJEKTY

 

Projekt

1) Šablony I pro MŠ Běhounkova

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003784

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

EVROPSKÁ UNIE    

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

    2) ŠABLONY II PRO MŠ BĚHOUNKOVA 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

  ČÍSLO PROJEKTU:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015226

  je spolufinancován Evropskou unií

  EVROPSKÁ UNIE    

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 3) VÝZVA č. 37

logolink-OP-PPR.jpg

Investice do zahrady a vybavení mateřské školy MŠ, Praha 13, Běhounkova 2300 za účelem rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit dětí, EVVO a polytechnické výchovy

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. Dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí.

 Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001018

 Je spolufinancován  Evropskou unií.

  EVROPSKÁ UNIE    

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Praha - pól růstu ČR

4)  PROJEKT

           Šablony4_Běhounkova
        byl spolufinancován Evropskou unií

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

      Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006855

 

behunkova_foot.jpg