PLATBY

**************************************************************************************

Rodiče!!!

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období :  2022(školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 25.1.2023.

Rodiče dětí, které docházely do MŠ Běhounkova 2300 o letním provozu, si mohou vyzvednout toto „Potvrzení“ u paní hospodářky ráno od 7 – 8,30 nebo od 12 – 13 nejlépe po telefonické domluvě (251 619 786).

****************************************************************************

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE O PLATBÁCH  V NAŠÍ MŠ VE   ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 !!!

Co platíme:

1) *Úplatu za vzdělávání a školské služby (dříve školné).

  1. a) Výše úplaty je stanovena ve škol. roce 2022/2023  500,-měsíčně
  2. b) Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ (5 – 6 letých a dětí

s odkladem školní docházky) se poskytuje bezúplatně, tedy neplatí tento příspěvek. (Změna od 1.1.2017)

                        Způsob platby:              trvalým příkazem v bance

                                               nebo formou Internet – banking            

                            do 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské školy

                            (Tyto změny jsou v platnosti od 1.1.2005 dle zákona č. 561/2004 Sb.,

                            o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§123,

                             odst. 4, od 27.6.2006 § 183, odst.7), od 1.3.2006 §6, odst.3 věty druhé

                               vyhlášky č. 14/2005 Sb. , od 1.9.2016 a 1.1.2017)

    2)*Stravné      45,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      38,- Kč            (polodenní docházka)

                 děti s odkladem školní docházky platí vyšší normy:

                                      50,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      43,- Kč            (polodenní docházka)

          Tyto změny jsou v platnosti od 8.3. 2005 dle vyhlášky 107/ 2005 Sb. o školním stravování.

            Během školního roku počítejte z důvodu inflace s mírným navýšením částky za stravné.

                        Způsob platby:              trvalým příkazem v bance

                                               nebo formou Internet – banking            

                            do 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské školy

!!!Platby za stravné a za úplatu za vzdělávání a školské služby - nutno vyplnit dotazník!!!!

             Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                          Každé dítě dostane svůj kód - variabilní symbol!

3)* Příspěvky Klubu rodičů – částka 700 Kč pololetně

             Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září a platí se v hotovosti.                                                                    

                                                                 Jaroslava Horová

                                                              ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300

V Praze dne 29.8.2022

behunkova_foot.jpg