Obnovení provozu od 25.5.2020

 

V Praze dne  06.05.2020

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

Vážení rodiče,

na základě upřesněných zásad a hygienických doporučení pro obnovu provozu v mateřských školách budou naše mateřské školy otevřeny od 25.05.2020.

Pro tento školní rok bude provoz pro potřebné i v měsíci červenci.

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ, vyplňte přiložený formulář a zašlete ho do 15.05.2020 do vaší MŠ.

Své rozhodnutí zasílejte do 15. 5. na email: msbehoun2300@volny.cz

Platby:

květen – poměrná část – 125 Kč

červen a červenec – standardní (500,- Kč)

Provozní doba školy je:

7:00 – 17:00

Pokud zákonní zástupci dítě k docházce nepřihlásí, nebude v období do 1. 9. 2020 vyžadována žádná platba.

Rodiče berou na vědomí, že při pobytu dítěte v MŠ i přes dodržování zpřísněných hygienických postupů nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.

Prosíme, zvažte velmi zodpovědně docházku Vašeho dítěte do mateřské školy.

Přesnou organizaci provozu jednotlivých mateřských škol naleznete na jejich internetových stránkách.

Přejeme všem pevné zdraví.

Vzhledem k tomu, že je situace pro nás všechny nová, žádáme Vás o prostudování a zvážení níže uvedených podmínek vyhlášených MŠMT.

Před otevřením mateřských škol je nutné Vás informovat o nově nastavených podmínkách.

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.

 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.

 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.

 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)

 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.

 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.

 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte.

 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.

 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!

 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.

   

  Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

   

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.  (formulář "Čestné prohlášení" bude také

k dispozici při vstupu do MŠ)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

    PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE:

 

 Přihláška k docházce.pdf 

  

   Přihlášku vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte 

                                    a odešlete na msbehoun2300@volny.cz

 

    do pátku 15.5.2020!!! nebo vložte do poštovní schránky MŠ!!!

    Přihláška je dispozici v MŠ ve dnech PO - PÁ : 8 - 9  a 16 - 17hod.

     

    Příloha čestné prohlášení 

 

   Odevzdávají rodiče, kteří přihlásili své dítě k docházce

   na výše uvedeném formuláři (Přihláška k docházce),

   s datem vstupu dítěte do MŠ, neposílejte e-mailem!

 

behunkova_foot.jpg