INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE A KONTAKT NA POVĚŘENCE V NÁVAZNOSTI

NA GDPR

 

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300,  Stodůlky, 158 00 Praha 5 , dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Vedení evidence dětí ("školní matrika")

 • informace o dětech mimo školní matriku

 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření

 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv

 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte

 • Vedení pedagogické dokumentace - třídní kniha - třídní výkaz

 • Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí

 • zdravotní způsobilost dětí

 • Školní stravování a závodní stravování

 • Školská rada

 • Správa IT systému školy

 • Doplňková činnost školy

 • Organizování školních akcí pro děti

 • Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie)

   

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13,

158 00  Praha 5 – Stodůlky,

E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

 

INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ  V AGENDÁCH ŠKOLY

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti  přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg